Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

latviešu valoda

Vija Sjadro

1 2
   
   
  3  
  4              
5 6         7          
        8 9          
    10      
11                        
           
  12 13 14                        
             
            15            
         
16                 17             18   19
           
      20              
21                
     
22              
     
23              

Horizontāli
4.teikuma daļa,kurā norādīts runātājs
6.Persona, kura rada runu, t.i., runā vai raksta.
9.Galvenais sazināšanās līdzeklis.
11.teikuma palīgloceklis, kas paskaidro parasti ar darbības vārdu, īpašības vārdu vai apstākļa vārdu izteiktu teikuma locekli
14.vārdšķira, kuras vārdus lieto, lai aizstātu nomenus (lietvārdus, īpašības vārdus).
15.vārdi un vārdu. savienojumi, kas kopumā pauž. kādu vienotu domu.
16.vārdi ar pretēju nozīmi.
17.secīgs stāstījums par kādu notikumu vai notikumiem
20.vārdi ar tuvu vai pilnīgi vienādu nozīmi.
21.Saziņa ir domu apmaiņa un jaunas informācijas ieguve.
22.vārds vai vārdu savienojums, ar ko teikumā uzrunā parasti kādu personu vai citu dzīvu būtni
23.valodas vārdu krajums, kas rasturīgs kādai sociālai grupai, indivīdam, literāram darbam.
Vertikāli
1.pieturzīme, ar kuru palīdzību tekstā izceļ tiešo runu, citējumus un dažādus nosaukumus ar īpašvārdisku nozīmi.
2.nedalami vārdu savienojumi ar vienotu nozīmi.
3.valodniecības nozare, kur tiek pētīti vārdu savienojumi un teikumu gramatiskā struktūra.
5.Pilnīgs standartizēts burtu vai rakstu zīmju komplekts, kas katra aptuveni apzīmē kādas runātas valodas fonēmu.
7.vārdi, ko lieto tikai kādā apvidū un kas nepieder pie literārās valodas leksikas.
8.vārdi, kas nosauc priekšmetus, dzīvas būtnes, parādības, procesus.
10.agrāk nelietoti vārdi, kuri ienāk valodā un nostiprinās tajā.
12.Zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.
13.vārdi ar vienādu skanējumu un rakstību, bet dažādām nozīmēm.
17.novecojuši vārdi, kurus mūsdienās lieto reti vai nelieto nemaz.
18.Viena cilvēka runa, kas adresēta vienam vai vairākiem klausītājiem.
19.spilgts, māksliniecisks apzīmētājs.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog