Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2     3         4
5      
6                 7  
         
8              
    9    
10 11                    
         
12                      
         
       
13                
 
14     15  
 
 
 

По горизонтали
1.Augi, kam ir mīksts, lakstains stumbrs
6.Debess ķermenis, kas pats izstaro gaismu
8.Vienkāršākā palielināmā ierīce (palielināmais stikls)
11.Zinātnieki, kas pēta atmosfērā notiekošos procesus
12.Nozīmīga mikroorganismu grupa
13.Organisko vielu sadalīšanās mikroorganismu ietekmē
14.Ūdens tvaiki, kas kondensējušies tuvu Zemes virsmai
По вертикали
2.Ierīce vēja ātruma mērīšanai
3.Organisko vielu grupa
4.Mācību priekšmets
5.Zemei tuvākā zvaigzne
7.Zemes virsmai tuvākais atmosfēras slānis
9.Zemes virsmas nelīdzenumi
10.Ūdens lietus, sniega, krusas, sarmas, salnas veidā.
15.Iežu masa, kas izplūst vulkāna izvirduma laikā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog