Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kosa un staipekņi

Raiva Ozoliņa 7.b

1 2 3
4                    
5      
6                  
       
7                    
       
       
8                
   
9           10 11 12  
         
         
       
13         14            
     
15      

Horizontāli
4.Kā sauc kosu, kas aug mitrā un mālainā augsnē?
6.Ar ko salīdzina kosu?
7.Kādas ir staipekņa lapas?
8.Kurā kosas daļā uzkrājas barības vielas?
9.Kā sauc vietu, kur kosai atrodas sporas ?
13.Cik ilgi zaļo staipekņi?
14.Par ko uzskata kosu, kura aug zālājā?
15.Ko nedrīkst darīt ar staipekni?
Vertikāli
1.Kāda ir kosas dzimta?
2.Kāds ir staipekņa stumbra veids?
3.Kā sauc staipekni, kuram ir viena sporas vālīte?
5.Kā sauc staipekni, kurš ir reti sastopams?
8.Kādi ir Purva kosas zari?
10.Ar ko, staipeknis nostiprinās augsē?
11.Kur attīstas staipekņa dzimumpaaudze?
12.No kā vairojas kosa?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog