Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Datorlietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai

Jūlija Ignatovska

Krustvārdu mīkla 10.klasei par intelektuālā īpašuma aizsardzību, programmatūras veidiem un informācijas drošību.

1 2
    3
     
      4
5        
6                   7 8
           
           
           
           
           
9                                    
           
         
       
     
   
10                    
   
 
11                      

Horizontāli
6.kas nosaka programmatūras lietošanas noteikumus
9.ir programmatūra, kas ir jāiegādājas par maksu
10.programma, kas patvaļīgi pievienojas citām datora programmām un to darba laikā veic dažādas nevēlamas darbības
11.anonīmi, neprasīti un masveidā izplatīti e-pasta sūtījumi
Vertikāli
1.rakstzīmju virkne, kas ļauj lietotājam pieteikties datorā un piekļūt failiem, programmām un citiem resursiem
2.programmatūra, kuru, lai pārbaudītu tās lietojamību, izplata bez maksas un ja šo programmatūru grib izmantot regulāri, par to jāmaksā
3.programmatūra, kas parasti bez jūsu piekrišanas rāda reklāmas, ievāc informāciju vai maina datora iestatījumus
4.elektroniskā drošības zīme, kuru var pievienot failiem
5.datorprogrammu kopēšana, izplatīšana vai izmantošana bez autortiesību īpašnieka
7.aparatūra vai programmatūra, kura pārbauda informāciju, kas ienāk no interneta vai tīkla, un atkarībā no iestatījumiem to bloķē vai arī ļauj ienākt datorā.
8.veids, kā uzlabot ziņojuma vai faila drošību, kodējot saturu, lai to varētu izlasīt vienīgi tā persona, kurai ir atbilstoša kodēšanas atslēga tā atkodēšanai.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog