Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mīklas

Eva

Padomā un atmini!

1 2 3
4   5          
       
    6          
   
   
7 8  
  9         10  
       
11              
     
  12      
 
13      

Horizontāli
4.Ziemu kalta nagla?
6.Pelēks vecītis sēž kalna galā?
9.Ne rej, ne kož, bet māju sargā?
11.Kas raud bez acīm?
12.No abiem galiem balts, pa vidu zaļš
13.Bez roku, bez kāju, bet tiltu taisa?
Vertikāli
1.Gara, gara tēva josta, nevar pūrā salocīt?
2.Debesu māsiņa, septiņās krāsās?
3.Vīrs stāv, mati šņāc?
5.Zelta kamols pa kalnu veļas?
7.Kas guļ ar vaļējām acīm?
8.Sit un kaļ, dzirdams ir, redzams nav?
10.Kas ir visgudrākā pasaulē?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog