Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla par Skābekli, Ozonu un Sēru

Sanda Gulbe

1 2 3             4
     
    5  
6                      
       
     
7                      
     
  8            
      9
10             11          
         
12           13
  14           15            
           
         
  16                    
  17      
         
18                  
   
  19                

Horizontāli
3.Kādu vielu sastāvā ietilpst sērs?
6.Kas kompensē kopējo skābekļa patēriņu?
7.Kāds savienojums ir ar divām polārām kovalentām saitēm?
8.Kāds reducētājs ir sērūdeņradis?
10.Aptuveni cik reizes ozons pārsniedz skābekļa šķīdību ūdenī?
14.Kāda gāze ir sērūdeņradis?
15.Nozīmīgākie sēru saturošie minerāli ir metālu sulfīdi un?
16.Ar kādām vielām reaģē skābeklis?
18.Kāds skābeklis rodas ozonam sadaloties?
19.Ar kādu ierīci laboratorija iegūst ozonu?
Vertikāli
1.Kāds ir sēra latīniskais nosaukums?
2.Kur sērūdeņradis ir sastopams nelielos daudzumos?
4.Kā ietekmē arī veidojas ozons?
5.Kāda gāze ir skābeklis?
7.Kas veido divas atšķirīgas vienkāršas vielas O2 un O3?
9.Kur atrodas ievērojamākās sēra tīrradņu nogulas?
11.Ko gatavo no sasmalcinata sēra?
12.Kāda kristāliska viela ir sērs?
13.Ar kādu liesmu sērūdeņradis deg gaisā?
17.Zilgana gāze?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog