Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Pamatskolas ģeometrijas jēdzieni

Sanita Martinsone

1 2
3           4 5
  6      
7                        
8          
           
  9                  
       
  10 11      
12 13                          
         
         
      14 15
16         17          
           
18             19                      
           
         
       
20              

Horizontāli
3.Vienā virzienā vērsta nebeidzama taisne ar noteiktu sākumpunktu?
7.Četrstūris kura pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?
9.Kā sauc nogriezni trīsstūra iekšpusē, kas trīsstūra virsotni savieno ar pretējās malas viduspunktu?
13.Kura ģeometrijas nozare pēta figūras telpā?
16.Ap kvadrātu apvilkts aplis, Ar ko vienāds āttālums no kvadrāta virsotnes lidz rinķa līnijas centram?
18.Sin, cos, tg sauc par taisnleņka trisstūra šaurā lenķa ...........(kādām) funkcijām.
20.Kas izgudroja teorēmu par taisnleņka trīsstūra malas aprēķināšanu, ja dotas otras divas malas?
Vertikāli
1.Kā sauc četrstūri kuram ir tikai viens paralēls malu pāris?
2.Pretkates attiecība pret piekateti?
4.Rinķa līnijas garākā horda?
5.Romba diagonāles ir savstarpēji perpendikulāras un tās sauc par leņķu...
6.Kā sauc nogriežņu sadalījumu, kurā visa nogriežņa garums attiecas pret nogriežņa garāko daļu tāpat, kā šī garākā daļa attiecas pret īsāko?
8.Rotācijas figūra, kas rodas taisnleņķa trisstūrim rotējot ap vienu no savām katetēm?
10.Kā sauc rotējošu figūru, kas rodas pusrinķim rotējot ap savu diametru?
11.Figūra kurai ir četras malas, četri leņķi, četras virsotnes un divas diagonāles?
12.Paralelograms, kura visi leņķi un malas ir vienāda garuma?
14.Kā sauc daudzskaldni, kuram viena skaldne ir daudzstūris (parasti četrsūris) , bet pārējās skaldnes ir trijstūri ar kopīgu virsotni?
15.Ko apzīmē ar lielu burtu V?
17.Pretkatetes attiecību pret hipotenūzu sauc par lenķa......
19.Kvadrātā ievilkta rinķa diametrs vienāds ar kvadrāta ....(ko?)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog