Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Daļas

Viola Narbuta

Pamatjēdzieni par daļām

1         2
 
3                
   
  4  
    5  
6              
       
     
7              

Horizontāli
1.Skaitlis, kurš sastāv no veselā un daļas
3.Skaitītājs ir 1, bet saucējs jebkurš naturāls skaitlis
6.Daļa, kurai skaitītājs lielāks nekā saucējs
7.Rāda, cik pamatdaļu ir jāņem
Vertikāli
2.Rāda, cik vienādās daļās ir sadalīts veselais
3.Viena simtā daļa
4.Daļa, kurai skaitītājs mazāks nekā saucējs
5.Daļa, kurai skaitītājs ir vienāds ar saucēju

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog