Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Priekšmeti un materiāli

Inga Voitkeviča

1 2
3    
     
4          
   
  5
6                
 
7  
8                  
9    
10   11    
         
         
12              
  13          

Across
4.viela ar specifisku spīdumu
6.ķīmiska viela, kas iegūta no plastmasas
8.lieta, reāls ķermenis
12.tāds, kas viegli drūp
13.tāds. ko var locīt
Down
1.tāds, kas samērā labi saglabā savu formu
2.daudzgadīgs augs ar koksnainu stumbru
3.elastīgs materiāls
5.tāds, kam var redzēt cauri
7.ciets, graudains iezis
9.dzīvnieku apmatojums
10.jebkurš priekšmets, izstrādājums
11.nogulumiezis, ko izmanto keramikā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog