Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1  
2
3 4  
5  
6
7   8 9  
10    

Horizontaliai
1.Kas daug plepa, blynus ant vandens . . .
4.Rašytojo Mašioto vardas.
5.Gyvūnas ilgu kaklu.
7.Priešingybė "pirmyn".
9.Onyte, . . . su manim pašokti.
10.TV serialas " . . . Mane"
Vertikaliai
2.Praėjusią dieną.
3.Tinklalapio pavadinimas.
6.S . . . malūnas prie kelio.
8.Vieta, kurioje mokomės skaityti, skaičiuoti, rašyti.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog