Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

V.Belševica "Bille"

Gunta Kaula

1 2         3
4           5    
       
6     7            
         
  8                    
      9
10                
      11
12             13                
       
14     15                    
     
16   17          
  18              
    19         20
  21 22       23  
         
24                
    25      
26       27      

Horizontāli
2.Paresns.
4.Pļāpāt.
7.Melns zirgs.
8.Valgs, slapjš.
10.Dauzīties.
12.Atrasties ērtā pussēdus vai puguļus stāvoklī.
13.Zirgs ar ieapaļiem, gaišiem plankumiem.
14.Klaidonis.
17.Nokopt galdu.
18.Vasarraibumains, plankumains.
19.Dīvains, neparasts.
22.Skatīties.
24.Gaļas veikals.
25.Mazs, neērts, tumšs mājoklis.
26.Rīkste.
27.Iet, kājas velkot.
Vertikāli
1.Plankumi.
2.Slaists, sliņķis.
3.Staipīgs.
5.Pinkains.
6.Nemierīgi mīņāties.
9.Lēkāt.
11.Aizsniegt.
15.Mirdzošs.
16.Valsts.
20.Tiesnesis.
21.Negaršīgs dzēriens.
23.Iet sīkiem solīšiem.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog