Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

visions of the future

Sindija Sidere

1       2    
 
3           4
5 6    
7             8    
    9         10 11  
12             13           14
  15                    
         
16           17 18     19          
      20    
21 22 23                   24
  25                
              26          
27                        
        28                
      29    
        30 31          
  32                      
        33
34   35                        
36                
       
  37                   38            
       
  39                            
   

Across
1.laimīgi
3.planēta
7.ciest
8.vadīja
9.mācīties
12.drošs
13.spilgts
15.slimības
16.samazināt
19.iemesls
23.bezcerīgs
26.daba
27.nosacījums
28.piemērots
30.pirksti
32.nekavējoties
35.ieteikumi
36.pieeja
37.izmiršana
38.sabiedrība
39.psiholoģiski
Down
2.svarīgs
4.ārstēt
5.cilvēks
6.nodrošināt
10.izzust, pazust
11.atklājums
14.cerība
17.ķermenis
18.tā vietā
19.aizstāt
20.uzmanīgi
21.identisks
22.izvēlēties
24.sugas
25.zinātnieki
29.katastrofa
31.neiespējams
33.veselīgs
34.siltāks

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog