Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Impresionisms, ekspresionisms un tautiskais romantisms

Una Reitere 8.c

Daudzpunktu vietā ievieto atbilstošo atbildes variantu, pareizajā locījumā

1 2 3           4
5     6            
      7  
    8     9            
10                    
           
        11              
12     13           14
         
15 16                        
          17 18  
    19                              
             
      20      
    21               22                  
           
    23        
24   25      
26                      
      27    
    28                          
       
  29                  
     
30                
 

Horizontāli
2.Spāņu kolorītu savā operā ''...'' ir ietvēris Ž. Bizē.
6.Solodziesmā ''Spāniešu romance'' ar A. Puškina vārdiem spāņu mīlestības romanci ir ietērpis Emīls ...
9.21.gs. pateicoties nacionāli romantiskās mākslas attīstībai, izveidojās daudzas neatkarīgas ...
10.M. Musorgski darboties rosināja viņa draugs, mākslinieks - V. ...
11.Liriskajās dziesmās tekstā stāstītie notikumi un noskaņas tiek ilustrēti ar ... partijas palīdzību.
13.Romantisma mūzikā redzamo, konkrēto detaļu ir ...
15.Ekspresionisma skaņdarbos arvien biežāk tika pielietotas ... jeb taktsmēru vienlaicīgs skanējums
19.K. Debisī skaņdarbu tēmas uz mirkli parādās, tad it kā izgaist, izkūst, tas ir raksturīgi ...
21.... tautu mūzika, kultūra, kura vienmēr ir valdzinājusi eiropiešus.
22.19. gs. orķestris it īpaši koka pūšaminstrumentu grupa ...
26.Romantisma laikmetā ... kļūst tembrāli krāsaināks, jauni iekļauto instrumentu dēļ.
28.''Industriālās pasaules'' laikmetā lielo pilsētu bezpersoniskums nomāca optimismu un mākslā ienāca ...
29.Arnolda Šēnberga skaņdarbā ''Mēness Pjero'' solistei ir paredzēta nevis dziedāšana, bet gan ... jeb melodeklamācija.
30.A. Dvoržāka simfonijas ''No jaunās pasaules'' ir dzirdamas asociācijas ar ... jeb afroamerikāņu reliģisko dziesmu
Vertikāli
1.Kora dziesmās idejas par tēvzemes mīlestību tika izpaustas ar ... palīdzību.
3.A. Dvoržāks sāka iepazīt ... tradicionālo tautu mūziku.
4.Ekspresionisma skaņdarbos arvien biežāk tika pielietots asi dinamikas, reģistru, instrumentācijas ...
5.Savas nācijas īpatnības komponisti gribēja izcelt 19. gs. ... pusē
7.Ekspresionisma skaņdarbos arvien biežāk tika pielietotas ...
8.Jurjānu Andrejs atbalstīja ... idejas par tautas garamantu skaistumu
12.E. Grīga sieva Nīna bija ...
14.Padziļināta interese par savas tautas vēsturi un savdabību rodas ... laikmetā.
16.Ekspresionisma skaņdarbos arvien biežāk tika pielietots pretējais taktsmēru vienlaicīgajam skanējumam - ritmiskā vienveidība jeb ...
17.''Mākslā notvert iespaidu'' teiciens atbilst ...
18.19. gs. pirmajā pusē par komponistu tika atzīti tikai tie, kuri mūziku rakstīja '' ...'' tas ir, kuri mūziku bija studējuši lielākajās Eiropas mūzikas augstskolā.
20.A. Šēnbergs ir ... Vīnes skolas izveidotājs.
23.Romantisma balets ir saistīts ar ... sižetiem.
24.P. Čaikovska baletā ''Gulbju ezers'' tiek izmantota ... romantismā bieži izmantots instruments.
25.Romantismā instrumentālmūzikai par iedvesma avotu kļuva ... darbi
27.Trauksmainums, nemierīgums, škietams kustīgums romantisma tēlotājmākslā un mūzikā ... pastiprināts.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog