Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Hinduismen oppsummeringskryssord

Emma O.K

Bruk din egen hukommelse, notater og Vivo 3-5 for å finne ordene. Lykke til!

1
 
2  
   
3   4      
  5     6    
7             8
    9          
10            
  11  
12     13      
    14    
     
15 16                    
       
17                        
   
  18            
19          

Across
4.Hva het konen til Rama?
5.Hva heter den hellige elven?
7.Hva kalles tilbedelsen av gudene? (ordet staves slik det skrives i Vivo)
9.Hva kalles den hinduenes hellige bygning?
10.Hva kalles loven som sier at livet du lever nå, bestemmer hvordan det neste blir?
12.Hva heter demonen som Rama vant over?
14.Hinduer tror at gudene kan komme ned som menneske eller .... .
16.Hvilken blomst er et bilde på renhet?
17.Hinduene (og andre) som ikke spiser kjøtt kalles ....?
18.Hvem er for hinduer et bilde på kjærlighet, skjønnhet og mot?
19.Hvilken gud kommer til jorden for å hjelpe menneskene?
Down
1.Hvilken gud er ødeleggeren og vises med et spyd med tre spisser?
2.Hva kalles gledesfesten?
3.I hvilket land bor det flest hinduer?
6.Hinduer tror mennesket blir født mange ganger. Hva kalles dette?
8.Hvilken hudfarge har Vishnu?
10.Hvilket dyr er viktig for hinduer?
11.Hva heter guden med elefanthode?
13.Hva kalles skikkelsene Vishnu kommer ned på jorden i?
15.Hva heter hinduenes lysfest?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog