Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1                 2
3   4      
  5              
     
6           7             8
       
9                            
10        
     
11           12 13 14    
         
15                        
        16    
     
  17              
18    
19                        
   
   

Across
1.Darbgrāmata parasti satur trīs izklājlapas jeb rēķintabulas
4.Skaitļi šūnā tiek līdzināti pa ...... .
5.Kā apzīmē vidējo aritmētisko skaitli?
6.Kā nemainības pazīme šūnas adresē tiek izmantota .... zīme $.
7.Diagrammas izveidei jāatlasa ne tikai skaitliskie lielumi, bet arī ....... un rindu virsraksti,kas paskaidro skaitļu nozīmi.
9.Izklājlapa lietojumprogrammatūra, ko izstrādājis Microsoft.
10.aprēķina atlasīto šūnu satura summu
11.Katrai šūnai ir ...... kas veidojas no atbilstošās kolonnas un rindas apzīmējumiem.
15.atrod skaitlisku informāciju saturošo sūnu skaitu
16.atrod lielāko vērtību, kas ir atlasītajās šūnās;
17.Adreses ....... var norādīt ar peli vai ievadīt ar tastatūru.
19.Formatēšanas parametrus var iestatīt dialoglodziņa - ....
Down
1.Datu attēlojumu grafiskā veidā
2.tukšās atstarpes starp darblapas datiem un izdrukātās lappuses malām
3.Kur var atrast šūnu stilu veidus?
8.......... "=" norāda, ka tālāk sekos formula.
12.Kā var pārdēvēt darba lapas nosaukumu?
13.Novietojuma veids Center Across Selection vizuāli ir identisks ..... apvienošanai (Merge Cells).
14.Skaitļu formēšanas pogas atrodas cilnes ...... grupā Number
18.Sarakstā ....... Color: var izvēlēties rakstzīmju krāsu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog