Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

mini

Krista

1
 
2           3    
     
4     5      
     
6           7 8        
       
     
   
9              
     
     
 
  10        

Horizontāli
2.Zaļa vista melns perēklis baltas olas cita maza cita liela.
4.mājdzivnieks.
6.puķe ar garenu ziedu.
8.vālsts ar ļoti populāru leprikonu.
9.Sarkana gotiņa zīdā piesieta.
10.Divreiz dzimis, vienreiz uzaudzis.
Vertikāli
1.Kam nav, tas grib; kam ir, tas dod projām.
2.Septiņdesmit apģērbu visi bez pogām.
3.kad vajag tad sviež kad nevajag tad paceļ.
5.Vecmāte tup dangē, sastīpotu galvu
7.nav noteikta forma.
9.Sarkans bullis apakš zemes.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog