Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

profession

1     2 3    
  4
  5   6   7 8    
9   10       11        
    12   13    
14           15           16
17                 18 19      
20         21   22         23   24  
  25                   26              
27              
    28      
29                   30                
         
31 32 33                            
         
34                     35 36   37 38
        39           40
    41     42                  
                 
43         44                          
          45 46        
    47   48            
49              
       
    50
  51   52      
53       54       55    
           
56         57      
       

Across
1.царай муутай
3.том
5.сайхан
8.хөгшин
9.эмэгтэй
11.жижиг
14.хурдан түргэн
15.өдрийн тэмдэглэл
17.нөхөр
19.гутал
20.эхнэр
22.авсаархан компьютер
25.СД тоглогч
26.шүхэр
29.хэцүү
30.чухал
33.дижитал камер
34.гар утас
39.шинэ
42.зурагт
43.даашинз
44.өвөө
46.зөв
47.дуртай зүйл
49.эрэгтэй
51.эгч
53.тэдгээр
55.хүү
56.муу
57.сайн
Down
2.залуу
4.СД
6.хүүхэд
7.түрийвч
8.хөгшин
10.ээж
12.ач зээ
13.аав
16.хямд
18.охин
21.муу
23.чихэвчний хөгжим
24.агуу
27.энэ
28.бугуйн цаг
31.ах
32.чемодан
35.үнэтэй
36.хөөрхөн
37.эдгээр
38.хүүхдүүд
40.шүд
41.хүн
45.ач зээ хүү
48.видео
50.буруу
52.богино
53.тэр
54.хялбар
55.удаан

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog