Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Zivis, Abinieki un Rāpuļi.

Didzis

1 2 3
  4                               5   6                      
           
           
7                                             8    
             
             
9   10            
          11         12
                     
              13        
                       
                        14 15
  16                          
  17                            
                               
    18                            
                                 
          19                      
                                 
                            20    
                                 
                  21              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                  22
                                   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                23                  
                                   
                                   
                                   
  24                                                                                                          
                                 
                       
25                                                                                                    
                       
                       
                       
                     
                     
                     
                   
                   
               
           
26                                                           27                                    
         
   
   
28                                                                                                                    
   
29                           30                                                    

Horizontāli
4.galvassmadzenes
7.skelets
24.peldplēve
25.ribas
26.trijās
27.ūdenī
28.zalktis
29.gļotas
30.spuras
Vertikāli
1.ugunssalamandra
2.zvīņas
3.dziedzeri
4.nīlaskrokodils
5.žaunām
6.spuru
8.kokvardēm
9.mēle
10.gaļēdāju
11.ziemasguļā
12.pigmentšūnas
13.bungplēvīte
14.skriemeļiem
15.augēdāju
16.indeszobi
17.klaburčūska
18.krokodils
19.indīgas
20.raja
21.Pitons
22.skaņas
23.aukstasiņudzīvnieki

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog