Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2       3              
   
  4              
   
5   6
  7          
     
     
  8    
    9     10
          11                
           
           
12                       13
           
       
    14              
     
15          

Across
2.Ansættelse af denne type soldater blev fra slutningen af 400-tallet fvt. almindeligt i kampen for magt.
4.Navnet på den atheniensiske historiker der deltog i og har skrevet om de 10.000's togt, som fandt sted i 401-400 fvt.
7.Landet der blev østlige endestation for Alexander, da hans soldater her tvang ham til at vende om
11.Navnet på Filip II's søn som overtog magten efter Filip og som derefter begyndte sit store hævntogt mod perserne
12.Dette ville Alexander ifølge teksten gerne have østlig og vestlig kultur til at gøre
14.Ved denne flod besejrede Alexander den Store den første persiske hær
15.Denne blev konge i Makedonien i 359 fvt. efter at have ryddet sine brødre af vejen
Down
1.Ifølge teksten bygger en del af vor overlevering på en sådan tradition = "en … tradition"
3.Her blev Alexander i 324 fvt. gift med e datter af den afdøde perserkonge og lod 10000 af sine makedonere ægte højtstående persiske kvinder
5.Navnet på Kyros' ældre broder som Kyros sidst i 400-tallet forgæves forsøgte at fravriste titlen som storkonge over Perserriget (navnet står ikke i teksten).
6.Navnet på perioden som indledes med Alexanders død og splittelsen af hans storrige
8.Efter at være blevet besejret af Alexander ved dette sted flygtede Dareios og blev siden myrdet af sine egne stormænd, hvorefter Alexander ikke længere mødte organiseret modstand
9.Denne gruppe herskede i Makedonien i begyndelsen af 300-tallet under den makedonske konge, da bystatsorganisationen aldrig havde bredt sig hertil = "den makedonske …"
10.Ifølge teksten opstod dette da stormagten Athen brød sammen i 404 fvt. = "et …"
13.Ved denne by besejrede Alexander den Store perserkongen Dareios i 333 fvt.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog