Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

domraksti

sandra

1
2  
    3
     
4                      
     
   
   
   
5                  
   
6              

Horizontāli
4.Domraksta tips, kurā analizē, vērtē, secina.
5.Daļa, kurā izsaka secinājumus par pierādītajām domām.
6.Domraksta tips, kurā parāda būtiskās pazīmes vai īpašības.
Vertikāli
1.Daļa, kurā kaut ko apgalvo par domraksta priekšmetu.
2.Daļa, kurā pierāda apgalvoto domraksta ievadā.
3.Domraksta tips, kurā secīgi stāsta par kādu notikumu vai par vairākiem notikumiem

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog