Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Darba aizsardzība

Linda

1           2       3
   
4                  
   
   
5                                 6  
     
7     8  
9               10    
         
      11           12          
13                        
         
  14                                
  15        
    16        
  17                            
       
       
  18                
   
19            
 
20                                  

Horizontāli
1.Ko var pievienot darba koplīgumam?
4.Viens no arodbiedrības darbības virzieniem?
5.Strīdus, kuri rodas, noslēdzot, grozot vai pildot darba koplīgumu, izšķir?
9.Savienības augstākā lēmējinstitūcija arodbiedrībā?
11.No cik gadiem var ievēlēt uzticības personu?
13.Kas atturas ierosināt darba koplīguma noslēgšanu, baidoties pasliktināt attiecības ar darba devēju vai pat zaudēt darbu
14.Kad stājas spēkā darba koplīgums?
17.Kas var ierosināt darba koplīguma noslēgšanu?
18.Darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās, kas paredz darbiniekiem labvēlīgākus noteikumus nekā noteikts Darba likumā un citos darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvajos aktos.
19.Ja uzņēmuma ir vairākas uzticības personas, ko var ievēlēt?
20.Dokuments, kas apliecina galvenās uzticības personas pilnvarojumu
Vertikāli
2.Kas darba aizsardzībā nodrošina komunikāciju starp darba ņēmēju un uzņēmuma darba aizsardzības speciālistu
3.Ko arodbiedrības drīkst pieteikt?
6.Kādas tiesības Arodbiedrības pēc to reģistrēšanas iegūst?
7.Kas darbiniekiem ir jāsasauc, lai arodbiedrība ar darba devēju varētu noslēgt koplīgumu
8.Kādā veidā noslēdz darba koplīgumu?
10.Cik darbinieki var izveidot arodbiedrību?
12.Neatkarīga nevalstiskā organizācija.
15.Kongresu starplaikā Savienības augstākā lēmējinstitūcija
16.Uz cik gadiem ievēlē uzticības personu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog