Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Regeling en waarneming §4.1

Mevr. Verkleij

1               2      
 
3   4 5
       
       
6        
  7                      
         
8                 9      
           
  10                            
         
  11                        
12                
     
13                                        
     
   
   
  14                        
 

Across
1.dit zintuig bevindt zich in de tong
7.uiteinden van zenuwen waarmee je pijn kunt waarnemen
8.elektrische signalen die worden doorgegeven
10.reageren op kou in je huid
11.hiermee kun je horen
12.verbindingen tussen zintuigen en hersenen die impulsen doorgeven
13.zo noem je de hersenen en het ruggenmerg samen
14.hiermee kun je waarnemen hoe de omgeving aanvoelt (ruw of glad etc.)
Down
2.hierin liggen de tastzintuigen
3.organen die seintjes doorgeven aan de hersenen
4.reageren op warmte in je huid
5.hiermee kun je geur waarnemen
6.hiermee kun je zien
9.geven een reactie als op de huid wordt gedrukt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog