Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2           3             4
    5   6            
       
  7                      
       
8                            
       
    9                  
     
10                       11                  
     
  12               13
14    
  15   16  
17                        
      18          
19                    
    20                
       
     
    21                
     
  22          

Across
2.Psihologi pēta cilvēku uzvedību, lai to izprastu.
5.intuitīvs izpratnes veids bez apdomāšanās, kad emocionāla iejušanās otrā cilvēkā uzreiz izraisa attiecīgu rīcību, balstās uz cilvēku prasmi nostādīt sevi otra cilvēka vietā, izjust viņa stāvokli, pozīciju, paskatīties uz notiekošo ar partnera acīm.
7.indivīda uzvedības vai pārliecības maiņa iedomāta vai reāla grupas spiediena rezultātā, indivīda pakļaušanās grupas ietekmei.
8.la la la
9.Paša nevēlamo īpašību jeb tendenču piedāvāšana citai personai. Citos saredzam to, ko sev nevēlamies atzīt.
10.Saziņa
11.Savu emociju izpaušana vai izlādēšana ne pret to personu, kas tās radījusi, bet gan pret kādu citu, kam šīs emocijas izpaust šķiet drošāk.
12.psiholoģisks stāvoklis, kam raksturīga noslēgšanās sevī un vēlme neveidot komunikāciju ar ārpasauli, galvenokārt bērniem. Iedzimta slimība.
17.psihoterapijas virziens, kas analītiski ļauj izpētīt cilvēka psihes uzbūvi, kā arī likumus, pēc kuriem tā darbojas.
18.Spēja prātā reproducēt iepriekšējo uztveres pieredzi, kad objekti nav sajūtām pieejami, kā arī spēja kombinēt sajūtās esošos tēlus jaunās formās.
19.Pāreja no atsevišķu faktu vai parādību novērošanas uz vispārīgiem secinājumiem.
20.Stresa situācijās cilvēks atgriežas pie tādiem uzvedības veidiem, kas viņam bija raksturīgi bērnībā, piem, raudāšanas smiešanās matu virpināšanas u.c
21.Ārsts ar medicīnisko izglītību, specializējies psihisku slimību un traucējumu ārstēšanā.
22.Psihisks process, kurā cilvēks iegaumē, saglabā, reproducē un aizmirst domas.
Down
1.Lingvistikas un psiholoģijas robežzinātne, kurā pēta valodas uztveres, producēšanas un apguves psiholoģiskos procesus, tai skaitā arī iekšējo runu un dažādus valodas traucējumus
3.Psiholoģiski pārlieka nodošanās savai iekšējai pasaulei, parasti kopā ar nesabiedriskumu.
4.Izziņas process, kam raksturīga īstenības atspoguļošana uz asociāciju un vispārinājumu pamata. Cieši saistīta ar uztveri, sapratni un izpratni
6.Zinātnē kas pēta indivīda (un grupas) uzvedību, psihiskos procesus, stāvokļus, īpašības un dažādus faktorus, kas var ietekmēt gan vienu, gan otru.
13.Psihisks stāvoklis, tam raksturīgas kompleksas organisma reakcijas uz ārējās vides vai iekšējām izmaiņām. Parādību un situāciju reālās jēgas atspoguļojums subjektīva pārdzīvojuma formā.
14.Ja kaut kas izraisa pārmērīgu satraukumu, tas tiek izslēgts no apziņas, ārēji visbiežāk izpaužas kā aizmiršana.
15.Iekšējas intereses, dziņas, vēlmes, nostājas, kas izraisa cilvēka aktivitāti un virza viņu rīcību.
16.Apcere, pārdomas, pašizziņa; domu, sajūtu un pārdzīvojumu izvērtējums; prātadarbība, kurā cilvēks interpretē savu rīcību un tās likumsakarības, pārdomāsavu pieredzi un izdara nepieciešamos secinājumus vai labojumus. Izšķir trīs līmeņus

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog