Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Tirdzniecība un amatniecība viduslaiku Rīgā

1     2   3 4 5
  6                        
       
      7  
  8        
9     10   11               12          
           
           
        13                  
           
        14 15  
           
      16                 17
             
18     19        
20                 21    
       
22             23   24  
           
25   26                    
27                  
    28          
  29                
30        

Horizontāli
1.Naudas vienība viduslaiku Rīgā
6.Prece, ko ieveda tirgotāji Rīgā (dsk.)
9.Kas bija Rīgas tirgotājiem un kas ārzemju tirgotājiem apgrūtināja tirgošanos Rīgā
12.Prece, ko amatnieki eksportēja (dsk.)
13.Amats, kurš nodarbojās arī ar ārstniecību
16.Amatnieku apvienības vadītājs
19.Kādu tautību vairākumā pārstāvēja gan amatnieki, gan tirgotāji
20.Pilsēta Krievzemē - galvenā Rīgas tirdzniecības partnere pa sauszemi
22.Noteikumi, kas ir katrai amatnieku apvienībai
26.Amats, kurš Rīgā izveidoja pirmo amatnieku apvienību
27.Rietumu pilsēta - galvenā Rīgas tirdzniecības partnere
28.Organizācija, kas apvienoja amatniekus
29.Topošais amatnieks
30.Prece, ko izveda tirgotāji no Rīgas
Vertikāli
2.Ko savstarpēji izjuta gan amatnieki, gan tirgotāji
3.Statuss, kādā pārsvarā bija latvieši
4.Kas apdraud tirgotāju jūrās (dsk.)
5.Amatnieks, kurš apguvis amatu, bet nenosaka darbnīcas darba organizāciju
7.Amatnieku apvienības atšķirības zīme
8.Nozare, kas nodrošina Rīgas labklājību
10.Kas bija Rīgas amatnieku galvenais patērētājs
11.Kas apdraud tirgotāju pārvietošanos pa sauszemi (dsk.)
14.Iestāde, kas amatniekiem uzlika sodu par preces kvalitātes standartu neievērošanu
15.Preču grupa, ko ieveda tirgotāji Rīgā
17.Līdz kādam skaitam pieauga amatu daudzums Rīgā
18.Valsts, kas kļūst par Rīgas tirdzniecības partneri 15. gs.
21.Amatnieks, kurš bija atbildīgs par izgatavotās preces kvalitāti
23.Pilsēta Krievzemē - galvenā Rīgas tirdzniecības partnere pa ūdens ceļiem
24.Organizācija, kas apvienoja Rīgas tirgotājus
25.Prece, kuru izgatavoja nevis amatnieki, bet tirgotāji

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog