Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

NERVCELLEN och lite till

1 2     3                  
   
    4            
5                        
      6
  7       8 9
  10                
             
    11                            
           
    12        
    13     14      
15                
                 
                 
                 
                 
16                                
             
17                  
      18                
   
 
19                  

Vågrätt
2.Signalsubstanser
4.Signalsubstans som i underskott ger depressioner.
5.Joner som signalerar till transmittorvesikler att de ska genomgå exocytos
10.Lång smal del av en nervcell.
11.Återhämtningsperiod i nervimpulsen när vilopotentialen återställs
16.-70 mV
17.Forskare som beskrev mellanrummen som inte är myeliniserade utmed axonet
18.Signalsubstans som är förknippat med "välbefinnande".
19.Insulinproducerande celler
Lodrätt
1.Utrymmet mellan två nervceller där det ska skickas en signal.
3.Upprätthåller vilopotentialen över membranet i alla celler.
4.Nervcellsdel som tar emot retningar utifrån.
6.Organ som producerar producerar och utsöndrar insulin.
7.Mellan dessa "hoppar" nervimpulsen när den passerar axonet.
8.Joner som "rinner in" i nervcellen när den depolariseras.
9.Process som inleder och resulterar i uppkomsten av en aktionspotential.
12.Dessa joners rörelse in i nervcellen leder till repolarisering av membranet.
13.Isolerande cell runt axonet.
14.Utsöndras vid långvarig fysisk ansträngning
15.Måste uppnås för att nervimpulsen ska "utlösas".

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog