Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Verben

Marta Sedliņa

1 2 3
4                 5              
     
6      
7                 8 9         10  
           
  11             12        
13                    
       
  14                   15  
16             17              
       
   
  18              
19       20          
  21  
22   23                  
       
24                   25
    26                
27                
  28                    
29                  
   
30                    

Across
4.uzteikt
5.dāvināt
7.sarūpēt
8.patikt
11.garšot
13.cept
14.rotāt
16.sekot
17.sastāvēt
18.nolasīt priekšā
19.uzturēt
23.nospēlēt priekšā
24.izmeklēt
26.aizceļot
27.traucēt
28.paslēpt
29.degt, dedzināt
30.apsveikt
Down
1.aizdedzināt
2.mirdzēt
3.precēties
6.iegūt, uzvarēt
9.ielūgt
10.uzzināt
12.nokārtot
15.piedot
20.apskatīt
21.paņemt līdzi
22.veidot
25.trūkt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog