Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Verben

Rihards

Lektion 7 Verben

1   2       3   4
    5          
6              
  7            
     
8      
9 10                
11       12
      13          
    14           15      
  16        
      17                  
18                    
    19              
20                  
    21  
  22 23               24   25 26
    27          
28                          
      29                    
             
        30                
31                      
      32              
33                            
     

Across
1.patikt
5.traucēt
6.cept
7.veidot
10.ielūgt
13.sveicināt
14.aizceļot
17.piedot
18.vēlēties
19.uzteikt
20.dāvināt
23.nospēlēt priekšā
28.paslēpt
29.uzturēt
30.iegūt
31.aizdedzināt
32.sarūpēt
33.pavītrot
Down
2.mirdzēt
3.uzzināt
4.degt
8.sastāvēt
9.būt pie manis
11.nolasīt priekšā
12.izmeklēt
15.rotāt
16.trūkt
20.garšot
21.apsveikt
22.paņemt līdzi
24.nokārtot
25.sekot
26.apprecēties
27.apskatīt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog