Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Verben

Mārtiņš Goldbergs

1 2       3     4
    5          
6              
    7          
      8
  9     10 11  
12                 13                
             
14       15  
           
    16   17              
18                        
            19
      20             21    
  22                        
23        
    24      
25                 26              
         
       
27             28                
   
   
29               30                    

Across
2.veidot
5.trūkt
6.mirdzēt
7.traucēt
12.piedot
13.sarūpēt
17.sastāvēt
18.izmeklēt
20.nokārtot
22.apskatīt
25.garšot
26.sekot
27.degt, dedzināt
28.nolasīt priekšā
29.dāvināt
30.apsveikt
Down
1.uzteikt
3.ielūgt
4.apprecēties
8.uzzināt
9.aizceļot
10.nospēlēt priekšā
11.paslēpt
14.būt klāt
15.paņemt līdzi
16.uzturēt
19.pasvītrot
21.patikt
23.cept
24.iegūt, uzvarēt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog