Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3  
4 5         6  
       
    7    
    8            
9            
   
10     11
12           13  
14                        
       
  15 16            
     
   
 
17         18      

Across
1.šventas garsas
5.šventas raštas
8.pirmoji ir seniausia iš keturių Vedų
9.veiksmai turintys atlygį
12.filosofijos mokymas, apimantis įvairius fizinius ir mentalinius pratimus
14.persikūnijimas po mirties
15.šventa upė
17.Indijos žmonių paskirstymas i tam tikro lygmens grupes
18.dievas naikintojas
Down
2.garsinių skiemenų seka, paprastai tariama arba giedama ją kartojant kelis, keliolika ir dar daugiau kartų
3.meldimasis kitaip
4.dievo pagerbimo ritualas
6.šventas gyvūnas
7.pasaulio esmė ir siela
10.vienas iš luomų
11.aukščiausioji dievybė
13.vienas iš aukščiausių dievų, trejybės dievas
16.Žmonių ir dievų tarpininkas

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog