Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Valda Kalnina

1
2                
 
3               4    
     
    5
     
    6  
  7                
     
  8          
   
   
9              

Across
2.Kopēja inovācijas īpašība
3.Kurā brīdī inovatīvs produkts tiek uzskatīts par ieviestu tirgū
7.Kur visbiežāk norisinās inovācijas process
8.Inovācijā rodas
9.Vai inovatīvs produkts noteikti ir jauns? Kāds vēl?
Down
1.Viena no inovācijas raksturīgākajām pazīmēm
3.Inovācija ir
4.Uzņēmums pārtrauc ražot novecojušus TV modeļus. Vai tā ir inovācija?
5.Kādā laika periodā ir jāievieš inovācija, lai būtu inovatīvs uzņēmums
6.Vai izgudrojums ir sinonīms inovācijai

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog