Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Seurakuntien ja luostareiden Karjala

Lea

1 2
    3
4                    
     
     
  5       6
       
     
  7                
     
     
   
8                  
 
9                      

Vaakasuoraan
4.1500-luvun sodan seurauksena hävitettiin kirkkoja ja mitä?
5.Kuka puhdisti uskoa 1500-luvulla Karjalassa
7.Minkä niminen rauha solmittiin v. 1595?
8.Mikä säilyi ortodoksisen uskon rinnalla?
9.Minkä välityksellä ortodoksinen usko levisi 1300-1500 -luvuilla?
Pystysuoraan
1.Täyssinän rauhan jälkeen alkoi kirkkojen ja luostareiden....
2.Minkä maan kanssa Venäjä soti 1500-luvun lopulla?
3.Missä ortodoksinen usko levisi 1300-1500 -luvuilla?
6.Minkä maan kirkko halusi puhdistaa uskoa 1500-luvulla?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog