Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Fakultə:kommersiya qrup:918 tələbə: Abbaslı Ceyhun

Mövzu 2. Auditin mahiyyəti, əhəmiyyəti və ümumi vəzifələri. Auditor fəaliyyətinin təşkili və tənzimlənməsi. 2014

1 2                         3    
   
  4 5  
    6 7                  
         
       
8          
   
9     10    
   
   
   
   
11    
12                
   
13                  
   

Across
1....... ........... – öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən auditorların rəhbər tutmaları olduqları normativ materialdır. (2 Words)
6.Auditor qarşısında duran məqsədlərə nail olmaq üçün o, auditor etikasının aşağıdakı prinsiplərini yerinə yetirməlidir: düzgünlük, ............ , məxfilik, peşə davranışı, peşə normaları.
8.Sahibkarlıq fəaliyyətinin bir növü :
9.Daxili nəzarət iki formada həyata keçirilir: ....... nəzarət, ayrı-ayrı audit prosedurları üzrə nəzarət.
12.Auditin növlərindən biri: ......... auditi
13.Auditor Palatasının fəaliyyəti onun .......... ilə tənzimlənir.
Down
2......... auditi subyektin müəyyən maliyyə və ya təsərrüfat fəaliyyətinin qoyulmuş şərtlərə, qaydalara və qanunlara uyğunluğunu müəyyənləşdirmək məqsədi ilə həmin fəaliyyəti təhlil edir.
3.Kənar nəzarətin həyata keçirilməsinin metod və üsulları ......... ......... tərəfindən təsdiq edilmiş proqram və təlimatlar ilə tənzimlənir. (2 Words)
4.Audit standartları 3 qrupa bölünür: I. ...... standartlar: II. Auditor yoxlamasının aparılması standartları: III. Hesabatın (aktın) tərtib edilməsi standartları.
5.Beynəlxalq təcrübəyə əsasən bütün auditorları neçə qrupa (tipə) bölmək olar?
7.Auditə dair qanunvericiliyə görə sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra sonra neçə il müddətinə verilən lisenziya əsasında fəaliyyət göstərirlər.
10.Auditor peşəsinin ....... cəmiyyətin tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiş əməyin maksimum səmərəliliyinin əldə edilməsi üçün yüksək peşə səviyyəsini təmin etməkdir.
11.Keyfiyyətə nəzarətin iki növü mövcuddur: daxili nəzarət; ..... nəzarət.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog