Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2   3                  
   
   
   
  4  
5                  
     
     
   
 
6                            
 
 
7                        
 

Across
2.Kuidas nimetatakse andmeid, mis on saadud mõõtmiste või vaatluste põhjal?
5.Mille suurus sõltub tootmismahust?
6.Diagrammi tüüp
7.Milline mudel on originaali kirjeldavate matemaatiliste seoste kogum?
Down
1.Mis on argumentide väärtuste vahemik, kus mudelit võib rakendada?
3.Mis ei sõltu tootmismahust?
4.Mis on reaalses maailmas esineva objekti analoog, mis asendab seda objekti tunnetusprotsessis?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog