Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Procesi un Parādības Atmosfērā

Artis Ķekars

1       2
 
3 4       5        
    6
7               8    
    9     10
11         12          
             
13             14                  
       
15 16      
17                          
         
         
      18                  
       
  19                    
   
20            

Horizontāli
1.Atmosfērā sastopams troposfērā un stratosfērā.
3.Kur attīstījās pirmie dzīvie organismi?
5.Visintensīvākā ozona slāņa noārdīšanās Arktikā un Antarktikā vērojama rudenī un ... .
7.Termometru un ... izgudroja 17.gadsimtā.
11.Slānis, kurš apsorbē Saules ultravioleto starojumu.
13.Piezemes ozons veidojas troposfēras piesārņojuma un ... starojuma mijiedarbībā.
14.Gaisā esošās cietās un šķidrās daļiņas kopā sauc par ... .
17.Zemes atmosfēru pēta ... .
18.Zemākais atmosfēras slānis.
19.Mūsdienās ziņas par laikapstākļiem tiek saņemtas no Zemes mākslīgajiem pavadoņiem, meteoradariem un ... .
20.Par ozona ... sauc apgabalu stratosfērā, kur ozona slāņa biezums ir mazāks par 250 Dobsona vienībām.
Vertikāli
2.Tas rodas sadaloties organiskām vielām. Tas nepieciešams augu augšanai. Tas ir ... .
4.Ozona slāņa biezuma mērvienība. Viena šī vienība ir vienāda ar 0,01mm plānu ozona slāni. Tā ir ... vienība.
6.Tiek izmantoti saldēšanas iekārtās, sadzīves aerosolos, gaisa kondicionieros u.c. Tie ir ... .
8.Ja būtu pilnīgs ozona trūkums ... starojums iznīcinātu visu dzīvo uz Zemes.
9.Cik slāņi veido atmosfēru?
10.Atrodas virs Mezosfēras.Šī sfēra pakāpeniski pāriet starpplanētu telpā.
12.Atmosfēras slānis, kurš atrodas 12-50km augstumā.
15.Atmosfēras slānis virs stratosfēras 50-85km augstumā.
16.Uz cik ilgu laiku ir iespējams noteikt ticamu laika prognozi?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog