Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
     
4                                
   
  5 6  
       
7                                    
     
    8              
  9  
     
    10
  11                                  
     
     
  12                              
     
13                                        
     
  14                    
    15   16
  17                            
       
    18              
  19                          
     
   
  20                                

Across
4......... ...... termini iqtisadi təhlil elmində xeyli əvvəl işlənmişdir.
7...........hesablanma qaydasından asılı olaraq intervallı, ani, orta xronoloji göstəricilər ola bilər
8.amillər arasında sərhəd elə müəyyən edilməlidir ki, əlahiddə amillərin təkrar hesablanması mümkünlüyü ...... endirilsin
11..... təşkilatın həm bütövlükdə,həm də ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə fəaliyətinin -istehsal ,maliyyə və və təsərrüfat proseslərinin həcmini ,səviyyəsini və iqtisadi səmərəliliyini əks etdirir.
12.........müxtəlif formada təşkil edilə bilər:
13.Məhsulun maya dəyəri, əmək məhsuldarlığı və rentabellik göstəriciləri aiddir.
14.Xərclər -məhsullar sisteminin qarşılıqlı əlaqəli alt sistemlərindən biri
15.Xərclər-məhsullar sistemi neçə qarşılıqlı əlaqəli alt sistemdən ibarətdir.
17.Əmtəə-pul münasibətləri şəraitində ...... axınların hərəkəti dəyər qiymətinə malik olur
18.Istehsal prosesi sistemin girişini onun ...... keçirir, yəni istehsal prosesi nəticəsində ehtiyatlar hazır məhsula çevrilir.
19........ iqtisadi mahiyyəti və onların obyektiv xarakteri vaxta qənaət ümumi qanun əsasında düzgün açıla bilər.
20.Elmi nöqteyi-nəzərdən təşkilatların istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti ...... sistemi kimi təqdim edilə bilər.
Down
1.......... ....... yalnız tədqiq edilən müəsisədə istifadə edilə bilən ehtiyatlar aiddir.
2.İfadə edilmə üsulu üzrə göstəriciləri .... qrupa bölmək olar.
3......siyahısı nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış və praktiki cəhət¬dən məqsədəuyğun olmalıdır
5.......... istehsal, maliyyə və təsərrüfat proseslərinin həyata keçirildiyi zaman təsərrüfat proseslərinin özünün və onların nəticələrinin dəyişilməsinə təsir edən səbəblərə deyilir.
6.İqtisadi təhlildə sistemli yanaşma .... aspektdə təzahür edir.
9.............coğrafi rayon hüdudlarında aşkara çıxarıla və istifadə edilə bilər
10........ hazır məhsulun maddi-cismi axınıdır.
16.. Ehtiyatlar müxtəlif: ....., zaman və digər əlamətlər üzrə təsnif edilirlər

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog