Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Vielu pārvērtības

Andris Ivanovs

Vielu pārvērtības(Dabas zinības)

1
 
  2
   
   
   
3 4                    
   
5        
 
 
6            

Horizontāli
4.Kas ietekmē vielu šķīdību?
5.Viela, kas nešķīst ūdenī.
6.Kā sauc pārvērtību, kuras laika ūdens sasalst?
Vertikāli
1.Kā sauc vielu kura spēj veidot šķīdumu ar kādu citu vielu?
2.Viela, kas šķīst siltā ūdenī.
3.Ļoti kodīga viela.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog