Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Rotācijas ķermeņi

Aigars Līvzemnieks

1 2
   
3     4
  5                  
     
  6                 7
       
8               9              
        10
    11                      
12 13              
    14                    
15                    
     
16                
  17 18  
       
       
     
19              
   
 

Across
5.Kādam trijstūrim ir jārotē ap savu kateti, lai tas varētu kļūt par konusu?
6.Lodes veidule ir ... līnija.
8.Rotācijas ķermenis, kas var izskatīties pēc caurules.
9.Cik pamatu ir lodei?
11.Konusa veidule ir rotējoša trijstūra...
13.Lodes virsmu sauc par...
14.Cik grādu plats ir leņķis ir starp konusa augstumu un rādiusu?
15.Viena no cilindra aksiālšķēluma malām ir cilindra augstums, otrs ir cilindra...
16.Nošķelta konusa aksiālšķēlums ir vienādsānu...
19.Konusa ass ir arī konusa...
Down
1.Cik pamatu ir nošķeltam konusam?
2.Rotācijas ķermenis ar vienu diametru, kas vienlaikus ir šī objekta augstums.
3.Cilindra veidule ir perpendikulāra cilindra...
4.Cilindru veido rotējošs...
5.Konusu veido rotējošs...
7.Konusa aksiālšķēlums ir ... trijstūris.
10.Rotācijas ķermeņa šķēlumu ar plakni, kas vilkta caur rotācijas asi, sauc par...
12.Cilindra aksiālšķēlums var būt arī...
17.Cilindra augstums ir tik pat garš cik cilindra...
18.Cik pamatu ir Konusam?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog