Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Linda Pluce

1 2
3                  
     
4           5    
       
6                
  7   8            
   
9                        
   
  10
11                
   
12        
 
13        
14      

Across
3.Kas ir asinis?
4.Kādu stīgu instrumentu spēlē dziedātāja Demija Lovato?
6.Kur dzīvo zebras?
7.Kā apzīmē dzelzi?
8.Latvijas prezidenta 2014 uzvārds.
9.Kurš ir lielākais tuksnesis?
11.Kas mēness ir zemei?
12.Kas ir cieši sablīvētu ūdenskristāliņu kopums?
13.Kaas tuksnesī ir kamielis?
14.Kurā gadā sākās lielais Ziemeļu karš?
Down
1.Vienīgais lidojošais zīdītājs .
2.Kā sauc biezu necaurejamu mežu?
3.Zivju peldpleznas.
5.Kā simbols ir rozes?
10.Kā saucelektrisko izlādi starp mākoņiem?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog