Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Magnēti.

Kristaps Januška

1 2
3   4          
     
5           6          
     
  7            
8            
    9  
  10                      
11          
     
12   13                  
       
  14                        
     
15                
     
16    
17                      
 
18                

Horizontāli
4.Ziņas par magnētiem un to īpašībām tika aprakstītas.......darbos?
5.Kompass ir navigācijas instruments (aparāts)......debespušu noteikšanai?
6.Zemes magnētisms rodas tās....?
7.Visspēcīgākais magnētiskais lauks ir........pols?
8.Magnētiskais lauks ir arī....?
10.Eiropā kompasu sāka lietot?
11.Kompasa pirmsākumi meklējami senajā......?
13.Pats vārds magnēts radās sakarā ar to, ka grieķi atklāja dabas magnētus vietā, kuru dēvē par....?
14.Kompasi iedalās divās lielās klasēs: žirokompasos, radiokompasos, elektriskajos kompasos, un cita veida kompasos.....?
15.Magnēta lauka spēka līnijas ir noslēgtas līknes, tās noslēdzas magnēta....?
17.Mijiedarbības stiprumu raksturo.....spēks?
18.Fizikā magnētisko lauku definē kā.......lādiņu kustību?
Vertikāli
1.Vektora B virzienu nosaka pēc......?
2.Viela, no kā izgatavo magnētus?
3.Patstāvīgiem magnētiem ir divi poli: ziemeļu un.....poli?
8.Ārējā magnētiskā lauka avots ir?
9.Ja vielu ievieto ārējā magnētiskā laukā, notiek atomu magnētisko momentu (Mat) orientācija, un tā rezultātā viela?
12.Vietas, kur pievilkšanas spēks ir īpaši liels, sauc par magnēta....?
13.Magnēts ir ķermenis, kas spēj radīt ap sevi ......... lauku?
16.Vai Mēnesim un Marsam ir magnētiskais lauks?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog