Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matemaatilised rakendused

Maarja Närska

1
2                    
 
 
3                            
 
4  
5                              
      6
    7    
        8  
    9                      
         
10                  
       
11      
       
  12    
       
       
13                          
     
14          

paremale
2.Otsustamine sisetunde järgi
3.ehk levikukõver
5.= tulufunktsioon – kulufunktsioon
9....andmed on andmed, mis on saadud mõõtmiste või vaatluste põhjal
10.suur osa sõltuva tunnuse y muutusest on mudeliga ära kirjeldatud
13.Sotsiaalpsühholoogia haru
14.Kindla sagedusega helilaine
alla
1.see näitab, kui suur osa sõltuva tunnuse y muutusest on mudeliga ära kirjeldatud
4.Õppeaine/valdkond, kus kasutatakse agendipõhiseid mudeleid
5.Ligikaudne asteroidi Ceres kaugus Päikesest (aü)
6.on reaalses maailmas esineva objekti analoog, mis asendab seda objekti tunnetusprotsessis
7.ehk fikseeritud kulu
8.Sellel kirjeldatakse üksikute komponentide muutumist.
11.ehk kõrgem harmoonik
12.tuntud teadlane

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog