Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Informātika

Arvīds Bāliņš

Krustvārdu mīkla par informātikas priekšmetu.

1
2                            
 
3  
4                     5
     
6            
  7              
8      
9                      
       
    10        
     

Across
2.Kādu interneta pārlūku mēs pašlaik lietojam?
4.Kā sauc programmatūras kas inficē datoru un nodara tam kaitējumu?
6.Kādu darbgrāmatas izveides programmu mēs apguvām?
7.Kā angliski saucas programmatūra?
9.Kādu operātājsistēmu mēs lietojam uz skolas datoriem?
10.Cik cipari ir binārājā sistēmā? ( Atbildi rakstīt ar burtiem! )
Down
1.Cik daudz kārtības noteikumu ir šim datorkabinetam?
3.Kā sauc programmatūru ar kuru veido prezentācijas? (Mēs to esam apguvuši)
5.Kāda programma saglabā failu kā .txd?
8.Cik daudz datoru tipi pastāv? ( Atbildi rakstīt ar burtiem! )

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog