Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Informātika

Patrīcija Kauškale

1
 
 
 
2      
3  
   
4        
   
  5
  6 7  
       
    8          
       
     
9                            
   
  10              
   
   
 
 

Across
2.Kā sauc kopā uzglabājumu datņu grupa, kurai izmanto vienu nosaukumu?
4.Kas ir datu kopa, kas parasti glabājas datu nesējā?
8.Kādu skaitīšanas sistēmu izmanto datora iekšienē?
9.Kā sauc izklāj lapu lietotni?
10.Kas ir lietojumprogramma, kas paredzēta, kādu noteiktu,lietotājam nepieciešama darbu veikšana?
Down
1.No kā sastāv datnes nosaukums?
3.Apzīmējumu kopa, kuru izmanto kādas noteiktas informācijas attēlošanai?
5.Ar ko mēra datu pāraides ātrumu?
6.Kā sauc daudzdisciplināru zinātnes nozari, kas pēta ar cilvēku saistītu ikvienu aktivitāti?
7.Kādu darbību var veikt spiežot ctrl +l?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog