Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2          
3  
4            
5    
     
   
   
   
6                
 
  7
 
8            
 
 
9          

Horizontāli
2.Spirālveida vijums, kas ir pamatā joniskajam orderim
4.Materiāls un instruments zīmēšanai zīmuļa veidā bez ietvara
6.Mākslas stils Rietumeiropā no 14. gs.- 16.gs I pusei. Saistīts ar humānistisko pasaules uzskatu, atdzimst antīkā māksla.
8.Grafikas dobspiedes tehnika.
9.Mākslas stils Rietumeiropā no 17.gs. sākuma līdz 18.gs. pirmajai pusei.
Vertikāli
1.Rokoko stila ornamenta elements, kas apvieno gliemežvāka un akanta daļas fantastiskā kompozīcijā
3.Virsējais gleznojums ar šķidru, plānu krāsas kārtiņu
5.Tekstilmāksla
7.Rotājums arhitektūrā un ornamentos stilizētas akanta (dadža) lapas veidā.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog