Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Rotacijas kermeni

Igors

1 2           3
4                        
     
5                            
     
6   7 8             9          
         
      10     11
      12                      
             
             
    13                
           
     
14                         15        
     
    16               17
    18      
  19                
   
20          
21              

Horizontāli
2.kas veidojas taislenka tristurim rotejot ap savu asi?
4.Cilindra aksiālšķēlums ir
5.Nogriezni, kas novilkts no konusa virsotnes perpendikulāri pret tā pamatu, sauc par (2 Words)
8.Plakni, kurai ar lodes virsmu ir tikai viens kopīgs punkts, sauc par lodes
12.Taisni, ap kuru rotē plaknes figūra, sauc par? (2 Words)
13.Lodes šķēlums ar plakni ir
14.Cilindra šķēlumu ar plakni, kas iet caur cilindra asi, sauc par
15.Lodes virsmu sauc par
16.Perpendikulu, kurš novilkts no viena pamata kāda punkta perpendikulāri otra pamata plaknei, sauc par nošķelta konusa
18.Rotācijas ķermeni, kuru iegūst pusriņķim rotējot ap taisni, uz kuras atrodas pusriņķa diametrs, sauc par
19.Cilindra veidule vienāda ar
20.Lodes šķēlums ar plakni ir
21.ieteicams, zīmējot nošķeltu konusu, sākt ar konusa
Vertikāli
1.Konusa aksiālšķēlums ir (2 Words)
2.AK=KB=l- (2 Words)
3.Nošķeltu konusu iegūst arī tad, ja konusu šķeļ ar
6.Rotācijas rezultātā izveidojušos riņķi sauc par (2 Words)
7.Rotējošās figūras līniju sauc par rotācijas ķermeņa?
9.Rotācijas rezultātā izveidojušos riņķus sauc par nošķelta konusa
10.Ko aprēķina pēc formulas: Vlodei = πR3 (2 Words)
11.Ikviens lodes šķēlums ar plakni, ir?
17.Kadu virsmas laukumu aprēķina, izmantojot šādu formulu Slodei = 4 π R2, kur R – lodes rādiuss

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog