Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Raivo beikmanis puzle

Raifuss

1  
2
3  
4  
5 6    
7   8     9
10        
  11     12    
13      
14     15     16
17   18     19  
20     21      
22       23    
  24      
25     26    
27    
28    

Horizontāli
1.Vērtspapīrs 8. Naudas summa, ko devēja aizņem uz noteikto laiku un atgriež ar procentiem.
3.Apdrošināšana 1. Riska pārdales mehānisms no apdrošinājuma ņēmēja uz apdrošinājuma devēja.
6.Risku diversifikācija 10. Tiesību vērtspapīri, kurš apliecina, ka tā turētājam pieder virtuālā daļa uzņēmuma nominālvērtības apjomā.
7.Pēcapmaksa 9. Akcijas pieaug, indeksi uz augšu.
8.Risks 12. Iegādājās brīvā tirgū, tam ir balsstiesības, arī mantojamas.
10.Cesija 37. Apliecina, ka to turētājs ir ieguldījis savu mantu vai / un darbu kopējā īpašumā, un dod tiesības saņemt peļņas daļu.
11.Publikā apgrozība 14. Naudu var saņemt bankā jebkurā brīdī no debetkartes.
12.Tirgus 23. Uz noteiktu terminu, paaugstināti procenti, ierobežoti izņemšanas noteikumi.
13.Kredīts 5. Pilsoņu un valsts institūciju organizēta sabiedriskā kustība par patērētāju tiesību palielināšanu un pārdevēju ietekmēšanu.
14.Nominālvērtība 16. Riska pārdales sistēma no apdrošinājuma ņēmēja uz devēja.
15.Ienesīgums 26. Vienam ieguldītājam iederošu dažāda veida ieguldījumu kopums.
17.Kreditēšana 7. Cilvēks vai kompānija, kas ņem kredītu (Kredīta ņēmējs).
19.Risks 3. Naudas pārdošana aizdevuma veidā.
20.Likviditāte 18. Procentos izteikts sākotnēja ieguldījuma pieaugums.
21.Ieguldījumu fonds 28. Makroekonomikas radītājs, kurš parāda vispārējo cenu līmeņa kāpumu, un attiecīgi pirktspējas samazināšanos laika gaitā.
22.Kapitalizācija 22. Dokuments, kurā apkopota informācija par emitentu un vērtspapīriem, ko tas izlaiž.
23.Fondu birža 34. Zaudējumu un neveiksmes iespējamība.
24.Ieguldījumu portfelis 30. Fiziskā vai juridiskā persona, kura ir izdevusi vērtspapīrus.
25.Debitors 6. Nekonkrēts pēc izcelsmes, bet skar lielu cilvēku daudzumu.
26.Emisijas prospekts 36. Baņķieru kredīts, pie tiem arī attiecas vekseļi, obligācijas un hipotēkas.
27.Ieguldītājs 32. Naudas summa, kas ņēmējam jāmaksā par līgumu.
28.Inflācija 40. Cilvēkam ir jāmaksā procenti kopā ar kredītu.
Vertikāli
2.Pirmsapmaksa 2. Summa, ar kuru uzņēmums ir ierakstīts uzņēmuma reģistrā.
3.Lāča tirgus 19. Ieguldījuma vai aizdevumu vērtspapīrs.
4.Emitents 11. Cilvēkam ir jāmaksā procenti kopā ar kredītu.
5.Brokeris 39. Ieguldījumu vai aizdevumu vērtspapīru aizdevums.
8.Turētājs 13. Parādzīmes pārdošana 3. personai.
9.Kotēšana 20. Apliecina, ka tā turētājam pieder nosacītā daļa valsts kopējā īpašuma viena nominālvērtības apjomā.
10.Konkrētais risks 38. Vērtspapīru tirgus vieta kur emitenti var piedāvāt vērtspapīrus pēc iespējas lielākam pircēju skaitam.
11.Vērtspapīru tirgus 15. Institūcija, kas organizē atklātu un regulētu vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu.
12.Inflācija 24. Dod īpašniekam tiesības, pie tiem arī attiecas arī akcijas, sertifikāti un pajas.
14.Buļļa tirgus 17. Persona, kas darbojas vērtspapīru tirgū (pērk un pārdod vērtspapīru) ar mērķi gūt peļņu.
15.Priviliģētās akcijas 27. Vērtspapīrs, kurš apliecina naudas aizdevumu nedefinētam vajadzībām pret nekustamā īpašuma ķīlu.
16.Kreditors 4. Cilvēks vai kompānija, kas aizdod naudu.
18.Nomināls 21. Naudas kopfonds, kurā ieguldītāji apvieno savus līdzekļus, lai vērtspapīri tiktu pirkti kopēji.
19.Dzēšana 33. To var iegādāties ar uzņēmumu saistīti citi uzņēmumi. Nav balsstiesības, tās nevar pārdot un mainot, var kalpot par ķīlu kredītam.
21.Parastās akcijas 29. Banka uzreiz ņem procentus no kopējas summas, un iedod personai atlikušo summu.
22.Vārda akcijas 25. Peļņas daļa, kuru saņem akcionārs par katru akciju, tikai ja par to nolemj akcionāru sapulcē.
23.Hipotēka 35. Piešķir uzņēmuma ilggadīgiem darbiniekiem. Nav mantojamas, nav balsstiesības.
24.Obligācijas 31. Uzņēmuma darbības pamatnoteikumi.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog