Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Rotācijas ķermeņi

Agnis Kleinšmits

1 2 3       4       5
       
6          
7                        
       
8               9    
         
       
10                
     
11 12   13    
         
  14                       15
       
16               17  
    18        
       
19         20              
 

Across
3.Kā sauc regulāru piramīdu ja tās visas skaldnes ir vienādi regulāri trijstūri?
6.Taisni, ap kuru rotē plaknes figūra, sauc par rotācijas....
7.Regulāras nošķeltas piramīdas pamati ir regulāri...
8.Kā sauc ķermeni kuru iegūst taisnstūrim rotējot ap taisni, uz kuras atrodas viena taisnstūra mala?
10.rotācijas ķermenis, kas rodas, riņķa sektoram rotējot ap vienu no šo sektoru ierobežojošiem rādiusiem, sauc par lodes...
14.Kas ir nošķeltas piramīdas augstums?
16.Kā sauc regulāras piramīdas sānu skaldnes augstumu, kas novilkts no piramīdas virsotnes?
18.nogrieznis, kas savieno jebkurus divus sfēras punktus, sauc par sfēras...
19.Par piramīdas pilnas virsmas laukumu sauc piramīdas visu skaldņu laukumu...
20.Kas ir nošķeltas piramīdas sānu skaldnes?
Down
1.nogrieznis, kas savieno konusa virsotni ar konusa pamata riņķa līnijas kādu punktu?
2.Kas ir cilindra aksiālšķēlums ?
4.Kā sauc cilindra šķēlumu ar plakni, kas iet caur cilindra asi?
5.lodes daļa, ko no lodes atšķeļ kāda plakne, sauc par lodes...
9.Piramīdu, kuras pamats ir regulārs daudzstūris un kuras augstums projicējassauc par sauc par regulāru...
11.lodes virsma, kas izveidojas, pusriņķa līnijai rotējot ap to pašu asi?
12.Ja piramīdu šķeļ ar pamatam paralēlu plakni, tad piramīdas daļu starp pamatu un pamatam paralēlo plakni sauc par nošķeltu...
13.Regulāras piramīdas visas sānu skaldnes ir vienādi vienādsānu...
15.Kā sauc ķermeni kuru iegūst taisnleņķa trijstūrim rotējot ap taisni, uz kuras atrodas viena trijstūra katete?
17.rotācijas ķermenis, kas rodas, pusriņķim rotējot ap asi, uz kuras atrodas tā diametrs?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog