Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1              
  2
3         4  
  5    
6                    
  7              
8                    
    9
10                        
  11  
12 13                            
14                  
         
15                    
     
16 17           18            
        19
20                      
      21                  
         
      22    
23                
24            
25    
26                    
   
27       28            

Across
1.Slavens Bizantijas karavadonis
3.Kur atrodas Kārļa Lielā iemīļotākā pfalca
6.Kādā mācībā Bizantijai bija īpaši sasniegumi?
7.Kurai tautai huņņi piespieda meklē jaunas mājas austrumromas impērijas teritorijā?
8.Otra lielākā joma Korolingu laikmetā
10.Kas valdīja Bizanijā kad tājā bija augstākais uzplaukums?
13.Austrumromas imērijas galvaspilsēta
14.Justiniāna I sievas vārds
15.Atsevišķās vietās rīkoti pasākumi kuri risinājās 1reiz gadā
17.Valdienku palīgi zemju pārvaldīšanā kurus ieceļ pats valdnieks
18.Mazāko karadraudžu vadītāji
20.Kādu sistēmu lauksaimniecībai izmanto jau kopš 8 gadsimta
21.Kā sauc sodanaudu kuru barbaru karalistēs bij jāmaksā ja esi nogalinājis vīrieti
23.Barbaru karalistēs tautas sapulce
24.Kā romieši sauca citu tautu iedzīvotājus
26.Kādai jomai bija liela nozīme Karolingu laikmetā
27.Cilvēki kas atteicās no visa un dzīvoja paklausībā, šķīstībā un nabadzībā
28.Mūku noteikumi
Down
1.Viens no pirmajiem kristietības sludinātājiem, kurš izstrādāja klostera regulu
2.Tauta ko dēvēja par ''Dieva sodu''
4.Karagūstekņi kuriem bija savs saimnieks
5.Tautu masveida ceļošana uz jaunām zemēm
9.Franku impērijas ķeizers
11.Pusbrīvie iedzīvotāji barbaru karalistēs
12.Rietumromas imērijas galvaspilsēta
13.Kas pieņēma būtiskus lēmumus barbaru karalistēs?
16.Svarīgākās kopīgās izpildvaras funkcijas veica augstākie galma.....
19.Pils sinonīms
22.Valsts ar kuru Bizantija noslēdza mieru 532 gadā
25.Kura tauta no Zviedrijas dienviddaļas nonāca līdz Francijas dienviddaļai un Spānijai?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog