Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3 4        
5                
  6      
   
 
7              
  8
9     10         11 12 13 14
       
       
  15      
16          
17                    
           
           
         
     
   
18                
 
  19
20            

Across
1.Valanda sutrumpintai
4.Pabaikite: ..... ABCD
5.x+6>11 (Kas tai?)
6.Ką primena raganos kepurė?
7.Kuris skaičius turi ir trupmeninę, ir sveikają dalį?
9.Pabaikite: Stulpelinė ........
17.Kaip vadinamas kampas, kuris turi 180 laipsnių?
18.Kokia geometrinė figura turi 3 kampus?
19.Plotas sutrumpintai
20.6x2=? (rašyk žodžiais)
Down
2.x+2=7 (lygties atsakymą užrašykite žodžiais)
3.Šimtas arų = vienam
8.Matematikos vadovėlio pavadinimas .......... Tau
10.Gramas sutrumpintai
11.0,15 (Kokia tai trupmena?)
12.% (Kas tai?)
13.Pabaikite: Stačiakampis
14.Perimetras sutrumpintai
15.Matematikos mokytoja ..... Nedzveckienė
16.Ilgio matas

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog