Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Bulmaca

1
2                          
 
3  
4                      
   
    5
6 7     8      
9        
       
10                            
 
11                  
 
 
12                        

Soldan Sağa
2.Babam bizi dün fuara götürdü.'cümlesinde vurgulanan öge hangisidir ?
4.Cümlede yüklemi yer, zaman, durum, yön, miktar, sebep, vasıta ve şart bildirerek tamamlayan ögeye ............................ denir.
7.Cümlede özneyi bulmak için yükleme "kim,..........."sorularını sorarız.
8.Cümlede yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan ya da oluş içinde bulunan ögedir. Cümlenin temel ögelerinden biridir.
10."Kardeşim, annemin hediye ettiği kolyeyi kaybetmiş."cümlesindeki nesnenin çeşidi nedir?
11..Üç çeşit öznemiz vardır. Gerçek özne, gizli özne ve ............ ?
12.Cümlede belirtilmek istenen ögeye denir. Ögeler, yükleme olan yakınlıklarına göre değer kazanır. Bu nedenle vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılmalıdır.
Yukarıdan Aşağıya
1.Cümlenin kuruluşuna katılmayan, yani öge olmayan ve dolaylı olarak cümlenin anlamına yardımcı olan unsurlara ................................... denir.
3.Bir cümlenin temel ögesidir.Bütün sorular bu ögeye sorulur.
5.Yüklemdeki işten veya öznenin yaptığından etkilenen ögeye ................... denir.
6.Cümlede belirtili nesneyi bulmak için"neyi,.............." soruları sorulur.
9.Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da diğer sözcüklerle grup oluşturarak yaptıkları göreve de ................ denir.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog