Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sadursmes un Impulss

Ritvars Puriņš, Kristiāns Rubīns 10.a

1 2 3          
4    
5                  
     
     
     
6               7  
       
     
    8
9 10                      
     
11                    
     
     
  12                  
     
13            
  14                

Horizontāli
2.Noslēgtu sistēmu veido tikai .....(kas?), starp kuriem notiek mijiedarbība.
5.Ja ķermenis pēc deformācijas neatgūst savu iepriekšējo formu, tad sadursme ir ....(kāda?).
6.Kādu fizikālu lielumu apzīmē ar burtu "p"?
10.Kāda ir spēka impulsa mērvienība?
11.Ja sadursmē abu ķermeņu masas centri neatrodas uz vienas taisnes, tad tā ir ...(kāda?) sadursme.
12.Ķermeņa impulss ir .... (kāds?) lielums?
13.Absolūti elastīgā sadursmē mainās ķermeņa ātrums un saglabājas ....(kāda?) kinētiskā enerģija.
14.Būvējot mašīnas, konstuktori mašīnās paredz dažādas ...(kādas?) ietaises, lai paildzinātu sadursmes laiku, un tādējādi samazinot trieciena spēku.
Vertikāli
1.Kā sauc sadursmi, ja ķermeņi it kā salīp kopā?
3.Ja ķermenis atlec no sienas un atgūst savu iepriekšējo formu, tad sadursme ir ...(kāda?).
4.Kas piemīt katram ķermenim?
7.Spēka impulss ir vienāds ar ķermeņa impulsa ...... (ko?).
8.Ja sadursme notiek uz taisnes, kas savieno ķermeņu masas centrus, tad tā ir ....(kāda?) sadursme?
9.Absolūti neelastīga sadursmē saglabājas ķermeņu kopējais impulss, bet nesaglabājas ķermeņu ...(kāda?) enerģija?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog